Kto powinien złożyć wniosek o upadłość?

Gdy zarząd spółki podejmuje decyzję o jej likwidacji, bardzo ważnym aspektem jest dostrzeżenie w odpowiednim czasie podstawy upadłości, bowiem od tej chwili, zadłużona spółka ma dwa tygodnie na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Idea upadłości ma za zadanie zabezpieczenie interesów wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, stąd ustawa szczegółowo określa osoby zobowiązane osoby zobowiązane do złożenia wyżej wymienionego wniosku w sądzie. Dodatkowo, ustawa określa konsekwencje, wynikające z niedotrzymania terminu takiego wniosku. Kto zatem może, a kto jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku oraz na kim będą spoczywać ewentualne konsekwencje?

Odpowiedź na to pytanie, precyzuje art. 20 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Z artykułu wynika, iż wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. A ponadto: -wspólnik odpowiedzialny za zadania spółki- w zależności od rodzaju spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), -uprawnieni reprezentanci w tym członkowie zarządu spółki -w zależności, czy dana spółka posiada osobowość prawną lub ustawa określa dla konkretnej spółki zdolność prawną, -organ założycielski- w przypadku przedsiębiorstwa państwowego, -minister właściwy do spraw Skarbu Państwa- gdy likwidacja ma dotyczyć jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, -każdy z likwidatorów-w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji, -nadany ustawowo kurator- w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, -organ udzielający pomocy- gdy sprawa dot. dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro, Warto zaznaczyć, że dłużnik ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie nie przekraczającym czternastu dni od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Ponadto, do podjęcia takiej czynności takiej czynności zobowiązane są osoby, które mają prawo do reprezentowania dłużnika, współudziałowcy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych. Analizując temat, kto powinien złożyć wniosek o ogłoszenie odpowiedzialności, warto wspomnieć o postanowieniu Sądu Najwyższego, sprzed siedmiu lat, z którego wynika, iż z momentem zaprzestania regulowania zobowiązań przez spółkę lub gdy wysokość wierzytelności przekracza dochód spółki, to jest to równoznaczne z powstaniem podstawy do ogłoszenia upadłości. Znaczy to, że od tej chwili, dłużnik ma czternaście dni, by złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

W przypadku, gdy wniosek nie został złożony, a podstawy upadłości nadal funkcjonują, to zarządca spółki ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni do dnia, w którym dla niego stało się to możliwe. Chodzi tu o dzień, w którym dłużnik z dokładnością i precyzją określa dzień w którym zaistniała podstawa. Według prawa czas złożenia wniosku wynosi dwa tygodnie, którym to dłużnik ma obowiązek złożenia wniosku. Po upływie tego czasu, obowiązek nie ustaje, jednak zarządcy i osoby współodpowiedzialne, o których już wspomniano, muszą liczyć się z konsekwencjami, wynikającymi z niedopełnienia tego obowiązku, a więc grzywna, a nawet kara do roku pozbawienia wolności.