Kiedy należy wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki

Podstawą do ogłoszenia upadłości a jednocześnie przesłanką do tego, by zgłosić stosowny wniosek będzie niewypłacalność dłużnika. Dłużnik będzie określony jako jednostka niewypłacalna, jeśli nie będzie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych, które mają juć charakter wymagalny. Jeżeli dłużnikiem będzie osoba prawna albo jednostka, która posiada zdolność prawną ale nie ma osobowości prawnej to będzie niewypłacalna również w momencie, gdy zobowiązania będą już przekraczać wartość jej majątku, nawet jeśli je będzie realizować na bieżąco. Aby określić stan niewypłacalności bez znaczenia będzie to jaka jest przyczyna tego, że zobowiązania nie są wykonywane.

Niewypłacalność będzie istnieć nie tylko wtedy gdy nie ma środków ale również gdy zobowiązania nie są wykonywane z innych przyczyn. Zasadniczo niewypłacalność dłużnika istnieje zawsze, gdy nie będzie on należycie wykonywał swoich zobowiązań wymagalnych i dokonuje to celowo. Nie ma znaczenia w tym względzie czy dane zobowiązania mają charakter publicznoprawny czy cywilnoprawny oraz czy mają tytuł egzekucyjny lub wykonawczy. Podobnie dla oceny niewypłacalności nie bada się również jak bardzo są przeterminowane zobowiązania dłużnika. Jeśli chodzi o przepisy prawa upadłościowego bądź naprawczego będzie się je stosować tylko w sytuacji, gdy dany dłużnik ma dwóch wierzycieli, którzy związani będą z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Do ogłoszenia upadłości nie będzie wystarczające posiadanie kilku zobowiązań w stosunku do jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości Do złożenia wniosku uprawniona jest każda osoba, która posiada prawo do reprezentowania spółki z.o.o nie musi wiec być podpisany pod takim wnioskiem cały zarząd spółki. Wystarczy by z nim wystąpiła tylko jedna osoba. Może również być ważne czy złożony będzie przez wierzycieli spółki taki wniosek.

Sam wniosek powinien być zgłoszony w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym pojawiły się przesłani upadłości. Osoby, które wchodzą w skład zarządu spółki będą ponosić odpowiedzialność, jeśli taki wniosek nie będzie złożony w należytym terminie. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności odszkodowawczej jak i też odpowiedzialności karnej za to, że uchybiono terminowi. Sąd uwzględniając taki wniosek może zdecydować się również na to, by wobec takiej spółki zdecydować się na wszczęcie postępowania o naprawczym charakterze. Oddalenie wniosku W pewnych przypadkach sąd może się zdecydować na oddalenie takiego wniosku, jeśli wykonanie zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy bądź też suma niewykonanych zobowiązań nie będzie przekraczać 10% wartości bilansowej całego przedsiębiorstwa. Sąd musi jednak ogłosić upadłość, jeśli nie wykonywanie zobowiązań ma w tym przypadku charakter stały i może za tym iść również wyraźne pokrzywdzenie wierzycieli. Nawet, jeśli istnieje przypuszczenie, że sąd odrzuci taki wniosek nie zwalnia to dłużnika z obowiązku jego złożenia.