Likwidacja zagrożonej spółki

Zasady postępowania w przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określa art. 272 Kodeksu spółek handlowych. Według wyżej wymienionego artykułu, rozwiązanie spółki jest następstwem przeprowadzenia likwidacji, wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidatorzy zajmujący się sprawą, powinni spłacić wszystkie wierzytelności, związane z prosperowaniem spółki. Stanowisko wobec postępowania likwidacyjnego, wyraził również Sąd Najwyższy, uznając że zakończenie tego procesu, może mieć miejsce jedynie gdy wszystkie zaległości finansowe zostaną uregulowane. Jednak w sytuacjach, gdy mimo spieniężenia majątku firmy, wierzytelności nie zostały spłacone, to możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przytoczonej sytuacji, ważną kwestią jest współodpowiedzialność członków zarządu firmy.

Według art. 299 K.s.h. nieuregulowane należności spółki z o.o. spadają bezpośrednio na prywatny majątek członków zarządu likwidowanej spółki. Jedynym sposobem na uniknięcie tej sytuacji, jest udowodnienie, iż we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Nawet jeśli wniosek nie został złożony w wyznaczonym do tego terminie, a postępowanie nie zostało wszczęte, członkowie zarządu nie będą odpowiadać za długi spółki, jeżeli czynności te nie nastąpiły z ich winy, albo nie zgłoszenie wniosku, nie przyczyniło się do szkody wierzyciela. Art. 280 K.s.h., mówi że do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu - w razie nie zgłoszenia wniosku - spoczywać będą na nich wszystkie konsekwencje, także pieniężne spółki. Artykuł, potwierdził Sąd Najwyższy, w sprawie sprzed pięciu lat, wydając uchwałę, jakoże odpowiedzialność ponoszą likwidatorzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawo określa czternastodniowy czas, na zgłoszenie wniosku o upadłości od momentu wystąpienia podstawy prawnej do jej ogłoszenia. Sąd Najwyższy, mówi, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie może nie akcentować przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, który reguluje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członków zarządu spółki oraz określających kiedy uważa się dłużnika za niewypłacalnego i kiedy ogłasza się upadłość osoby prawnej. Tu, warto wspomnieć, że po otwarciu likwidacji, w razie wystąpienia podstawy prawnej do ogłoszenia upadłości, obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie wniosku do organu sprawiedliwości w czasie nie przekraczającym czternastu dni. Uchwała Sądu Najwyższego z 2008, nie wyklucza pojawienia się w okresie likwidacji sytuacji, które uzasadniałyby ogłoszenie upadłości spółki. W zaistniałej sytuacji, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ciąży na likwidatorach.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma zatem przeciwwskazań do przeprowadzenia efektywnego zakończenia procesu likwidacyjnego obciążonej długiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej jednak, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wszelkimi konsekwencjami zostaną obciążeni członkowie zarządu oraz likwidatorzy (najczęściej członkowie stają się również likwidatorami). Dodatkowo, istotną kwestią jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia pierwszych przesłanek o upadłości, przez członków/likwidatorów, w innym razie będą zmuszeni do uregulowania wierzytelności spółki z o.o.