Spółka bez dochodu, likwidacja

Upadłość spółki z o.o. bez majątku, to sytuacja w której straciła ona możliwość regulowania wierzytelności zarówno wobec innych spółek prywatnych jak i instytucji państwowych (ZUS, Urząd Skarbowy itp.). W tego typu przypadkach, czynności muszą zostać podjęte przez zarząd i jego członków, w innym razie na ich barkach pozostanie spłata zobowiązań podjętych w trakcie działalności i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje możliwość wniosku o upadłość, jednak w wielu tego typu przypadkach, organ sprawiedliwości odrzuca prośbę, przez wzgląd na brak masy upadłościowej.

Wśród wierzytelności, zdecydowanie najobszerniejszą z nich są wynagrodzenia organów rządzących, w tym prezesa spółki. Kolejną część zobowiązań stanowią zadłużenia wobec banku, a więc kredyty oraz pożyczki. W większości przypadków, spółka zagrożona likwidacją, nie posiada również środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z procesem ogłoszenia upadłości. Najczęstszym źródłem problemów spółki są nieuregulowaniem należności przez kontrahentów, które bardzo ciężko jest egzekwować. Tu, pojawia się zatem pytanie. Mianowicie, czy jeśli członkowie zarządu podejmą decyzję o likwidacji spółki, w konsekwencji złożą wniosek o upadłość, to czy mają oni obowiązek poinformowania wszystkich wierzycieli (banki, instytucje państwowe,kontrahentów) o zgłoszeniu takiego wniosku? Według obowiązującego prawa, spółka jest dłużnikiem, u którego likwidacja jest wynikiem trwałych zaległości, a decyzja o złożeniu wniosku jest dobitnie umotywowana. Biorąc to pod uwagę, bardzo ważną kwestią jest właśnie podstawa ogłoszenia upadłości oraz analiza i sprecyzowanie tego, w jakim czasie ona zaistniała. Takie działanie, umożliwia podjęcie kolejnych kroków, a więc czy członkowie zarządu podjęli decyzję oraz złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęciu postępowania naprawczego w przeznaczonym do tego czasie. Bazując na ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (P.u.n.) uznaje się, że dłużnik ma obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, w terminie dnie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu wystąpienia wyżej wymienionych podstaw. Zróżnicowanie występuje w przypadku samego dłużnika, ponieważ jeżeli jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, to formę reprezentacyjną przyjmuje sama osoba prawna wraz z innymi członkami. Niezależnie od tego, odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w terminie (14 dni) które w konsekwencji przyczyniło się do wyrządzenia szkód wierzycielom.

Ogólnie rzecz biorąc, ogłoszenie upadłości zależne jest od niewypłacalności dłużnika wobec wierzycieli. O niewypłacalności, mówi się gdy spółka nie spełnia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a w przypadku osób i jednostek bez osobowości prawnej, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku. By uniknąć odpowiedzialności, jedynym wyjściem jest złożenie odpowiednich dowodów, które świadczyłyby iż wniosek o ogłoszenie upadłości, nie został złożony z przyczyn niezależnych od członków zarządu.