Artykuł 299 K.S.H

Odpowiedzialność, która ustanowiona jest w art. 299 K.S.H będzie miało następujące podstawy:

- istnienie w czasie, gdy dana osoba była członkiem zarządu spółki z.o.o i powstało określone zobowiązanie spółki i stwierdzone w tym samym czasie lub późniejszym tytułem egzekucyjnym.

- bezskuteczność egzekucji w stosunku do zobowiązania przeciwko spółce W takim przypadku członek zarządu będzie odpowiadał za różnice jakie wynikają z potencjału majątkowego spółki, jeśli w odpowiednim czasie nie doszło do zgłoszenia wniosku o upadłości spółki lub też nie wniesiono wniosku o rozpoczęcie postępowania układowego. Jeśli prezes zarządu chciałby od takiej odpowiedzialności się uwolnić musi wykazać, że:

- zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie

- wszczęcie postępowania układowego było w odpowiednim momencie

- nie zawinił jeśli chodzi o termin zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

- wierzyciele nie ponieśli szkody z tego powodu, że postępowanie układowe nie było wszczęte w odpowiednim momencie. W momencie, gdy członkowie zarządu wykażą, że wniosek o ogłoszenie upadłości był złożony w odpowiednim momencie będzie można uznać, że nie ma związku między działaniem zarządu a szkodą doznaną przez wierzycieli spółki.

Podobnie będzie, jeśli chodzi o pełnienie funkcjo w zarządzie. Członek zarządu może się także zwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że nie złożył wniosku w odpowiednim momencie ale nie było w tym względzie żadnej szkody po stronie powoda. Przede wszystkim trzeba w tym względzie wykazać, że powód nie uzyskał by zaspokojenia należności, gdyby postępowanie układowe było rozpoczęte w odpowiednim momencie, w którym narzuca to prawo. Aby wyłączyć odpowiedzialność z 299 KSH trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Do zgłoszenia takiego wniosku uprawnione będą wszystkie osoby, które w takim zarządzie mają prawo reprezentacji. Sąd będzie zobowiązany do tego, by oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli majątek dłużnika nie będzie wystarczał na zaspokojenie kosztów postepowania. Podobnie sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem albo zastawem rejestrowym czy też zastawem skarbowym lub też hipoteką morską i to w takim stopniu, że pozostały majątek nie będzie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania.

Jeśli się uda uprawdopodobnić, że obciążenia majątku są bezskuteczne w stosunku do przepisów ustawy to aby dokonać działań, by nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli trzeba rozpocząć podjęcie czynności prawnych, które będą w stanie sprawić, że dłużnik nie będzie decydował się na wyzbywania się swojego majątku. jako termin na zgłoszenie wniosku o upadłość uznaje się dwa tygodnie. Jeśli sąd oddali wniosek z powodu braku środków na zaspokojenie kosztów postępowania to sam zgłoszony wniosek będzie także opóźniony w stosunku do właściwego czasu. Brak majątku dłużnika na zaspokojenie długów sprawia, że niemożliwe staje się postępowanie upadłościowe a co za tym idzie wniosek może być uznany za spóźniony. Dłużnik, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości nie musi o tym informować swoich wierzycieli. Wyjątkiem będą jednak takie spółki, które funkcjonują w ramach obrotu publicznego. W przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciele na podstawie przygotowanego spisu będą informowani we właściwym trybie o takiej sytuacji i w związku z tym będą mogli zgłosić swoje roszczenia co do złożonego wniosku.