Postępowanie upadłościowe spółki z o.o.

Postępowanie upadłościowe to procedura, w ramach której ma dochodzić do wspólnego spłacania długów w ramach niewypłacalnych kontrahentów, którzy są przedsiębiorcami. W pewnych przypadkach takie postępowanie służy również interesom tych jednostek, które się niewypłacalne. Zastosowanie będzie to miało również do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i to niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie będzie ich to dotyczyć. Naczelną zasadą prowadzenia postępowania upadłościowego będzie doprowadzenie do sytuacji, w której roszczenia wierzycieli będą zaspokojone możliwie w jak największym stopniu. A gdy jest to możliwe, by upadłe przedsiębiorstwo mogło wrócić do działania. 

Wszczęcie postępowania

Całe postępowanie upadłościowe może trwać nawet kilka miesięcy i dlatego dotyczy bardziej faktycznych bankrutów niż formalnie ogłoszonych upadłości. Zawsze wszczyna się takie postepowanie na wniosek. Do złożenia oprócz wierzycieli będzie również niewypłacalna spółka. Może to zrobić każdy kto ma prawo jej reprezentowania. Wykreślenie z rejestru spółki a więc rozwiązanie będzie dopiero, gdy postępowanie zostanie już ukończone. Spółka nie będzie ulegać rozwiązaniu w momencie, gdy postepowanie kończy się układem albo jest umorzone. Wniosek powinien być złożony do odpowiedniego miejscowo sądu związane z zakładem głównym przedsiębiorstwa. Jest to jurysdykcja wyłączna sądów polskich. Wniosek musi oczywiście spełniać bardzo wiele formalnych elementów, oraz musi wskazywać na takie okoliczności, które rzeczywiście będą uzasadniały ogłoszenie upadłości. Powinno się do takiego wniosku dołączyć również liczne dokumenty, które będą pokazywały między innymi to w jakim stanie finansowym znajduje się dana spółka oraz jakie ma zobowiązania. Jeśli wniosek będzie składany przez spółkę to powinna ona także określić czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwości zawarcia układu czy też zależy jej na likwidacji majątku.

Wniosek taki zawsze jest obarczony opłatą w wysokości 1000 złotych. Całe postepowanie będzie się wiązało także z innymi kosztami sądowymi oraz wydatkami. Można tutaj wskazać między innymi na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy, gdy są ustanowieni. W wydatkach będą koszty doręczeń, ogłoszeń, obwieszczeń czy też należności, które trzeba wypłacić pracownikom oraz w ramach składek ubezpieczenia społecznego. W momencie, gdy sąd nie stwierdzi, że istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości może się zdecydować na odrzucenie takiego wniosku i będzie musiał kosztami obciążyć wnioskodawcę. Może to mieć miejsce, gdy opóźnienie w spłacie długów nie będzie przekraczać trzech miesięcy oraz w momencie, gdy suma zobowiązań, które są nie wykonane nie będzie przekraczać 10% wartości bilansowej. Jednak gdy niewykonywanie zobowiązań ma charakter trwały, albo gdyby przez oddalenie wniosku ucierpieli by wierzyciele takiej spółki sąd nie można decydować się na oddalenie takiego wniosku. Jeśli wniosek będzie odrzucony może być wszczęte postępowanie naprawcze, które ma nieco inny charakter i jest prowadzone jedynie dla zagrożenie niewypłacalnością. Zawsze jednak warto pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość jest obowiązkiem w ciągu dwóch tygodni od chwili, gdy pojawia się stan niewypłacalności po stronie przedsiębiorstwa.