Niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W momencie, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się niewypłacalna to będzie zobowiązana do tego, by złożyć stosowny wniosek o ogłoszenie niewypłacalności. Stan niewypłacalności spółki to sytuacja, w której taka spółka nie będzie w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych, które mają już charakter wymagalny. W tym przypadku nie będzie miało żadnego znaczenia to jak wysoki będzie poziom tych zobowiązań oraz to czy dłużnik wykonuje wszystkie zobowiązania czy stara się wykonywać tylko niektóre z takich zobowiązań. Nieważne będzie także to jaki będzie charakter takich zobowiązań. Zarówno te zobowiązania pieniężne jak i niepieniężne, które nie będą wykonywane będą prowadziły spółkę do stanu niewypłacalności. Dłużnik nie może się także powoływać na to, dlaczego takich zobowiązań nie wykonuje.

Z punktu widzenia przepisów o prawie upadłościowym oraz naprawczym nie będzie miało to żadnego znaczenia. Jeśli dodatkowo dłużnik jest osobą prawną a zawsze taką formę prawną ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to w jej przypadku niewypłacalność będzie się także pojawiać w momencie, gdy zobowiązania takiej spółki będą już przekraczać wartość majątku spółki, nawet jeśli będzie na bieżąco wykonywała swoje dotychczasowe zobowiązania. W każdym przypadku dłużnik będzie zobowiązany do tego, by złożyć stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie do dwóch tygodni od momentu, w którym pojawiła się już podstawa do tego, by taki wniosek złożyć. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek taki będzie dotyczył wszystkich tych osób, które w danej spółce mają prawo reprezentacji. Zazwyczaj w praktyce będzie to dotyczyć jedynie członków zarządu spółki. Gdy wniosek taki nie będzie złożony w odpowiednim terminie to zawsze te osoby, na których ciążył owy obowiązek będą ponosiły za to odpowiedzialność. Będzie to dotyczyło szkody, która powstała na skutek tego, że wniosek nie był złożony w terminie. Warto także pamiętać o konsekwencjach, które przywołuje Kodeks Spółek Handlowych a więc o tym, że będzie się pojawiała także możliwość pociągania członka zarządu do odpowiedzialności za te zobowiązania spółki, co do których egzekucja nie będzie możliwa i okaże się bezskuteczna.

Stosowny wniosek co do ogłoszenia upadłości powinien być złożony we właściwym miejscowo sądzie upadłościowym. Trzeba w tym względzie brać pod uwagę położenie głównego zakładu danego przedsiębiorstwa. Gdy dłużnik będzie miał zakłady w zakresie terytorialnym różnych sądów i będzie trudne do ustalenia, który zakład będzie głównym można założyć, że właściwy będzie sąd dla wszystkich tych zakładów. Do wniosku o upadłość trzeba wnieść także opłatę w wysokości 1000 złotych. jest to obowiązkowa opłata, bez której taki wniosek w ogóle nie zostanie przyjęty przez sąd upadłościowy do rozpoznania.